zxcxzccxzcxc.PNG

               프로그램명 : 고등학교 생활 미리보기
            일시 : 11.17 ~ 11.24 / 13:00 ~ 16:00 
                    (매주 토요일, 총 2회 진행)
            대상 : 중학교 3학년(예비 고 1)
            내용 : 심리검사 U&I 학습유형검사를 통해 자신의 성격특성에                                            맞는 학습법 찾기, 노트필기 및 시간 관리법
            장소 : 달서구청소년상담복지센터 
                    (학산로 7길 39, 월성주공3단지 내)
            문의 및 신청 :  053-638-1388